Categories
Yleinen

Opinnollistamisen antia: mitä jäi käteen?

Blogissa olemme tähän mennessä käsitelleet runsaasti kokemuksiamme opinnollistamiseen liittyen, jota pilotoimme Vakasosionomi-hankkeessa Karelia amk:n ja Liperin kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Olemme jakaneet opinnollistamisen pääpiirteissään kolmeen vaiheeseen, jotka ovat 1. suunnitelmavaihe, 2. toteutus sekä 3. opitun osoittaminen. Tässä blogitekstissä käsittelemme pilotointikokemuksiimme perustuen opinnollistamisprosessin viimeistä vaihetta, eli opitun osoittamista. Tuomme esille opiskelijoiden kokemuksia siitä, miten he kokivat opinnollistamisen […]


Categories
Yleinen

Opinnollistaminen: oppimisympäristönä oma työpaikka

Edellisessä blogitekstissä käsiteltiin opinnollistamisen suunnitelmavaihetta siten, kuin se Vakasosionomi-hankkeessa pilotoidun pohjalta eteni. Tässä vaiheessa opiskelijan laatima opinnollistamisen suunnitelma on siis hyväksytty, joten seuraavaksi on aika lähteä toteuttamaan opinnollistamista käytännössä. Oppimisympäristönä toimi opiskelijan oma työpaikka eli Liperin kunnan varhaiskasvatus. Opinnollistettavana oli opintojakson osa: ammatillinen vuorovaikutus.   Mitä toteutusvaiheessa tapahtui käytännössä?  Opinnollistamisen prosessin toteutusvaiheessa opiskelija kehittää omaa osaamistaan […]


Categories
Yleinen

Opinnollistamisen prosessi jatkuu: kolmikantakeskustelut

Edellisessä blogitekstissä kerrottiin opinnollistamisen pilotoinnista Vakasosionomi-hankkeessa suunnitelman laatimisen osalta. Tässä blogitekstissä kuljemme prosessissa eteenpäin. Lisäksi kiinnitämme huomiota opinnollistamisen kannalta varsin olennaiseen työelämäyhteyteen ja kollegiaalisen vertaispalautteen merkitykseen.    Suunnitelmasta kohti toteutusta Nyt opiskelijat ovat siis huolellisesti laatineet opinnollistamisen suunnitelmansa esitäytetylle lomakepohjalle ja palauttaneet sen opintojakson opettajalle. Opiskelija on tehtävänannon mukaisesti hankkinut itselleen kollegiaalisen vertaispalautteen antajan omalta työpaikaltaan. […]


Categories
Yleinen

Onnistunut opinnollistamiskokemus alkaa huolellisesta suunnittelusta

Aiemmissa blogiteksteissä olemme kertoneet opinnollistamisesta, jota pilotoitiin keväällä -22 Vakasosionomi-hankkeessa Karelia amk:n ja Liperin varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Tässä blogitekstissä käsittelemme opinnollistamisprosessin ensimmäistä vaihetta: suunnitelman laatimista.   Osaamisen tunnistamista ja kokonaisuuden hahmottamista Opiskelijan tulee jäsennellä oman osaamisensa kehittämistarpeet ja -aikeet suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Tätä helpottaa se, että opintojakson tavoitteet ovat helposti ja selkeässä muodossa opiskelijan saatavilla. Opinnollistamisen tavoitteita […]


Categories
Yleinen

KASK21-ryhmän reflektiopäivä kevätlukukauden päätteeksi: sinnikkyyttä ja valon pilkahduksia

Kokoonnuimme tuttuun tapaan lukukauden päätteeksi KASK21-ryhmän kanssa ns. reflektiopäivään, jonka tarkoituksena on yhteinen reflektointi lukukauden aikana opitusta. Ryhmän muodostavat 10 Liperin varhaiskasvatuksen työntekijää, jotka opiskelevat Karelia-ammattikorkeakoulussa varhaiskasvatuksen sosionomeiksi. Tehtävänä oli lähteä parin kanssa oppimiskävelylle aurinkoiseen kevätsäähän ja pohtia, miten oma ammatillinen kasvu oli kevään mittaan kehittynyt sosiaalialan kompetensseihin peilaten. Ajatuksia tuotettiin kävelyn aikana Padletille, ja […]


Categories
Yleinen

Vakasosionomi-hankkeen kokemuksia: opinnollistaminen opintojen vaihtoehtoisena toteutustapana

Opinnollistaminen liittyy työn arjessa tapahtuvaan oppimiseen. Se on yksi keino tunnistaa jo olemassa olevaa osaamista sekä kehittää sitä. Lisäksi se mahdollistaa osaamisen tunnustamisen oppilaitoksessa, kun osaaminen konkretisoidaan opintosuoritukseksi ja arvioitavaan muotoon. Olemme olleet hankkeessa erittäin kiinnostuneita tästä oppimismenetelmästä, koska yksi kehittämiskohteistamme on työn arjessa tapahtuva oppiminen. Hankkeemme opiskelijat ovat työssäkäyviä ja heillä on jo olemassa […]


Categories
Yleinen

Onnistunut opiskelijayhteistyö osana hankkeen kehittämistyötä

Kuluneena lukuvuonna hankkeemme on osallistunut Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijayhteistyöhön. Osana sosiaalialan kolmannen vuosikurssin opintoja järjestetään Projekti- ja yhteisökehittämisen opintojakso, jonka osaamistavoitteisiin kuuluu mm. hanketyön prosessin hahmottaminen sekä tiedontuottaminen työelämän hankeyhteistyökumppaneiden toiminnan ja kehittämisen tarpeisiin (Nisula, Airaksinen & Autio 2021). Vakasosionomi-hanke on toiminut kyseisellä opintojaksolla toimeksiantajana tämän lukuvuoden aikana jo kahteen otteeseen; syksyllä ja keväällä.   Syksyn -21 opintojaksolla […]


Categories
Yleinen

Moduuliajattelulla uudenlaista, kokonaisvaltaista ja opiskelijalähtöistä otetta

Hankkeessa työskentelee projektipäällikön ja projektiasiantuntijan rinnalla kehittäjäopettaja. Kehittäjäopettajan tehtäviin kuuluu opintojaksojen vaihtoehtoisten toteutustapojen käytännön suunnittelu ja läpivienti yhdessä projektipäällikön ja projektiasiantuntijan kanssa. Lisäksi kehittäjäopettaja toimii sosiaalialan opettajien tukena otettaessa käyttöön hankkeessa kehitettyjä uusia, vaihtoehtoisia toteutustapoja. Syyslukukaudella -21 hankkeen kehittäjäopettajana työskenteli sosiaalialan lehtori Kirsi Lindlöf. Hankkeessamme kehitetään sosiaalialan koulutuksen monimuotoista toteutusta sekä työelämälähtöistä toteutusmallia. Niinpä meille […]


Categories
Yleinen

Opinnollistamisen prosessi käynnistyi

Yksi Vakasosionomi-hankkeen kehittämiskohteista on työn arjessa tapahtuva oppiminen. Tähän kehittämiskohteeseen pääsemme kiinnittymään opinnollistamisen menetelmin. Opinnollistaminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opiskelijoiden olemassa olevan osaamisen tunnistamiseen sekä osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen (Airola, Sillanpää & Vuori 2017, 60). Opinnollistamisen avulla osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin osaamisen tunnustaminen mahdollistuu. Oppiminen ja osaamistavoitteet liitetään vahvasti käytännön työhön, jolloin oppiminen siirtyy luokkahuoneesta työpaikalle. […]