Onnistunut opiskelijayhteistyö osana hankkeen kehittämistyötä

Kuluneena lukuvuonna hankkeemme on osallistunut Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijayhteistyöhön. Osana sosiaalialan kolmannen vuosikurssin opintoja järjestetään Projekti- ja yhteisökehittämisen opintojakso, jonka osaamistavoitteisiin kuuluu mm. hanketyön prosessin hahmottaminen sekä tiedontuottaminen työelämän hankeyhteistyökumppaneiden toiminnan ja kehittämisen tarpeisiin (Nisula, Airaksinen & Autio 2021). Vakasosionomi-hanke on toiminut kyseisellä opintojaksolla toimeksiantajana tämän lukuvuoden aikana jo kahteen otteeseen; syksyllä ja keväällä.  

Syksyn -21 opintojaksolla meillä oli kaksi toimeksiantoa: lähdimme selvittämään 1) Liperin varhaiskasvatuksen esihenkilöiden kokemuksia hankkeen kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä 2) KASK21-ryhmän opiskelijoiden kokemuksia opintojen aloitukseen liittyen. Kevään -22 opintojaksolle tarjosimme yhden toimeksiannon, jonka tarkoituksena oli selvittää KASK22-ryhmän opiskelijoiden kokemuksia opintojen aloitukseen liittyen. Iloksemme saimme huomata, että jokaiselle toimeksiannolle löytyi opiskelijoiden joukosta innokkaat toteuttajat! Jokaista toimeksiantoa oli toteuttamassa 3-4 sosionomiopiskelijan ryhmä.  

Toimeksiannot tuloksineen lyhyesti:  
  • Liperin varhaiskasvatuksen esihenkilöiden kokemuksia hankkeen kanssa tehtävästä yhteistyöstä kartoittava selvitys toteutettiin kyselynä, jonka tulokset opiskelijat esittelivät Liperin varhaiskasvatuksen johtoryhmälle joulukuussa 2021. Tulosten esittelyä seurasi antoisa keskustelu, jonka myötä jäimme pohtimaan mm. varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan muotoutumista työnantajan näkökulmasta. Keskustelussa tuli myös esille, että Liperin varhaiskasvatuksen näkökulmasta hankkeen kanssa tehty yhteistyö on ollut toimivaa. Kehittämiskohteena tuli esille opiskelijoiden uudenlaisen osaamisen näkyväksi tekeminen työpaikoilla. Hankkeen näkökulmasta tähän voidaan vastata myös opintojen toteutustavoilla siten, että opiskelijat voivat esimerkiksi erilaisten tehtävien avulla tuoda oppimaansa esille omassa työssään.  
  • KASK21-ryhmän opiskelijoiden kokemuksia opintojen aloitukseen liittyen kerättiin ryhmäkeskustelun avulla. Tämä poikkeaa tavanomaisista palautteen keräämistavoista: jokaisen toteutuksen jälkeen opiskelijoilta kerätään opintojaksopalautetta, jonka lisäksi on mahdollisuus kerätä osallistujilta palautetta erilaisin menetelmin opintojakson aikana. Vertaiskeskusteluun perustuva tapa kerätä palautetta on aivan uutta. Tulosten mukaan KASK21-ryhmän opiskelijoiden kokemukset ovat olleet positiivisia. Hankkeessa räätälöidyt uudenlaiset toteutustavat ovat tuoneet joustavuutta opiskeluun ja ne ovat olleet sujuvasti yhdistettävissä työssäkäyvän opiskelijan arkeen. Toisaalta tällöin opiskelijalta vaaditaan vahvaa itseohjautuvuutta ja vastuunkantoa omista opinnoista. Tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa KASK21-ryhmä suoritti toista lukukauttaan. 
  • KASK22-ryhmän opiskelijoiden kokemuksia opintojen aloitukseen liittyen päästiinkin keräämään tuoreeltaan, sillä he olivat aloittaneet opintonsa keväällä vasta hieman ennen tiedonkeruun toteuttamista. Juuri tiedonkeruun ajankohta olikin suurin ero KASK21-ryhmään, jonka opiskelijat olivat omissa opinnoissaan jo pidemmällä heille järjestetyn keskustelutilaisuuden ajankohtana. Tiedonkeruun toteutustapana oli learning cafe -tyyppinen ryhmäkeskustelu, jossa hyödynnettiin täydennettäviä lauseita. Aivan opintojen alkuvaiheessa KASK22-ryhmän opiskelijoita mietitytti mm. omat opiskelutaidot, opiskelun ja työn yhdistäminen, varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva sekä muuttuvan työnkuvan myötä oma rooli varhaiskasvatuksessa.  

Jokainen toimeksianto tuotti arvokasta tietoa hankkeelle kehittämistyön näkökulmasta. Toimeksiantojen avulla saavutettu tieto toimii myös hankkeen arvioinnin välineenä. Yhteisökehittämisen näkökulmasta erityisen arvokasta oli mielestämme myös se, kun sosionomiopiskelijat jalkautuivat hankkeen vakasosionomi-opiskelijoiden pariin. Näin hankkeen opiskelijat pääsivät tapaamaan myös oman ryhmänsä ulkopuolisia opiskelijoita: ovathan myös hankkeemme opiskelijat osa opiskelijayhteisöä, josta tämä toimi hyvänä muistutuksena. Kun opintojen aloitukseen liittyvistä kokemuksista keskustellaan vertaisten kanssa, voi tulla esille erilaisia näkemyksiä kuin esimerkiksi opettajan kanssa keskustellessa.  

Opiskelijoiden ja toimeksiantajien kokemuksia yhteistyöstä

Hankkeen toimeksiantoja Projekti- ja yhteisökehittäminen -opintojaksolla toteuttaneiden opiskelijoiden kokemuksia:  

”Tulimme mukaan Vakasosionomi-hankkeeseen Projekti- ja yhteisökehittäminen -opintojakson kautta, jossa valitsimme tiedonkeruutehtävän toimeksiannon hankkeelta. Hankkeen kanssa työskentely oli alusta alkaen sujuvaa, mukavaa ja mielenkiintoista. Saimme hanketyöntekijöiltä tarvitsemaamme tukea ja ohjausta tehtävän suorittamiseen. Tiedonkeruutehtävän suorittaminen oli käytännönläheistä, sillä pääsimme itse suunnittelemaan ja keräämään tietoa opiskelijaryhmältä. Keskustelu vertaisryhmän kanssa toi varmasti molemmille osapuolille uusia näkökulmia. Hankkeessa mukana oleminen opetti meille, millaista hankkeessa työskentely voi olla sekä herätti mielenkiinnon hanketyöskentelyä kohtaan.” 

Sosionomiopiskelijat Oona Tanskanen, Iina Pelkonen ja Julia Pikkarainen

”Sillä oli iso merkitys, että aihepiiri oli meillekin tuttu ja läheinen (vertaistuki puolin ja toisin). Täydennettävät lauseet yhdistettynä omaan innostukseen toimivat hyvänä keskustelun herättelijänä. Ja ylipäänsä tällaisen hankkeen parissa työskentely oli meille kaikille uutta, joten kokemus alusta loppuun oli opettavainen ja madalsi kynnystä osallistua vastaavaan jatkossakin.” 

Sosionomiopiskelijat Elina Kautonen, Johanna Korhonen, Jutta Putkinen ja Marja Vänttinen 

Opiskelijayhteistyö Projekti- ja yhteisökehittämisen opintojaksolla oli hankkeen näkökulmasta kaikin puolin onnistunutta. Kannustamme myös muita hanketoimijoita vastaavaan opiskelijayhteistyöhön, ja haluamme itsekin jatkaa yhteistyötä esimerkiksi kyseisen opintojakson kautta. Hankkeessa hyödynnämme saavutettua tietoa kaikessa toiminnassamme ja erityisesti silloin, kun kehitämme uudenlaisia opintojaksojen toteutustapoja opiskelijoiden ja työnantajien tarpeita vastaaviksi. Kiitos toimeksiannot toteuttaneille opiskelijoille!  

hankeasiantuntija Anne Airaksinen 

hankevastaava Antti Raekorpi

Lähde:  

Käytäntölähtöistä kehittämistä hankkeisiin sosiaalialan opiskelijayhteistyönä. 2021. Nisula, M., Airaksinen, A. & Autio. K. Käytäntölähtöistä kehittämistä hankkeisiin sosiaalialan opiskelijayhteistyönä – Karelia-ammattikorkeakoulu