Moduuliajattelulla uudenlaista, kokonaisvaltaista ja opiskelijalähtöistä otetta

Hankkeessa työskentelee projektipäällikön ja projektiasiantuntijan rinnalla kehittäjäopettaja. Kehittäjäopettajan tehtäviin kuuluu opintojaksojen vaihtoehtoisten toteutustapojen käytännön suunnittelu ja läpivienti yhdessä projektipäällikön ja projektiasiantuntijan kanssa. Lisäksi kehittäjäopettaja toimii sosiaalialan opettajien tukena otettaessa käyttöön hankkeessa kehitettyjä uusia, vaihtoehtoisia toteutustapoja. Syyslukukaudella -21 hankkeen kehittäjäopettajana työskenteli sosiaalialan lehtori Kirsi Lindlöf.

Hankkeessamme kehitetään sosiaalialan koulutuksen monimuotoista toteutusta sekä työelämälähtöistä toteutusmallia. Niinpä meille tarjoutuu hieno mahdollisuus kokeilla uusia pedagogisia malleja, jotka on mahdollista myöhemmin jalkauttaa ja vakiinnuttaa tutkintokoulutukseen. Syyslukukaudella -21 pilotoimme hankkeessa moduulimallia (ks. kuvio) yhdessä KASK21-ryhmän kanssa. Ryhmän syyslukukauden opinnot koostuivat sosiaalialan koulutusohjelman mukaisista opintojaksoista. Tarkoituksena oli muotoilla näistä opintojaksoista kokonaisuus, jossa opintojen sisällöt ja toteutustavat on sovitettu toisiinsa sulautuviksi ja joka kokonaisuutena tukisi oppimisprosessia mahdollisimman hyvin. Tässä kokeilussa kehittäjäopettajan panos oli merkittävä.

Moduuliajattelussa on olennaista yhteistyö eri opintojaksojen ja opettajien välillä, kytkeytyväthän opintojaksot toisiinsa muodostaessaan tietynlaisen kokonaisuuden eli moduulin (Huuki 2013, 112). Kokonaisuuden suunnittelu vaatii siis opetushenkilöstön yhteistyötä. Tämän yhteistyön mukanaan tuoman keskustelun myötä yksittäisenkin opintojakson opettaja tulee tietoiseksi siitä, mitä muilla samanaikaisesti toteutuvilla opintojaksoilla tapahtuu. Tämä helpottaa omien opintojaksojen sisältöalueiden kohdentamisessa ja tarvittaessa syventämisessä. Myös mahdollisiin opintojaksojen sisällöllisiin päällekkäisyyksiin voidaan reagoida.

Kuvio: Moduulin prosessimalli

Oppimisen näkökulmasta moduuliajattelun vahvuus on se, että opettaja voi ohjata oppijaa kohti laajempien kokonaisuuksien ymmärtämistä sekä yhdistelemään käsiteltyjä teemoja yli opintojaksorajojen. Opintojaksojen toteutustapoja voi suhteuttaa toisiinsa eri opintojaksojen välillä, jotta saadaan kokonaisuuden toteuttamistapoihin vaihtelua. Näin tekeminen on mielekkäämpää oppijan näkökulmasta. Myös opettajan osaamisen kehittyminen mahdollistuu yhteisöllisen oppimisen kautta, kun moduulin sisältöjä ja toteutustapoja suunnitellaan yhdessä. Moduulin yhteissuunnittelu on tärkeää.

Lisäksi otimme moduuliajatteluun mukaan myös opiskelijat. Opiskelijoiden kertoman mukaan oppimisesta tulee kokonaisvaltaisempaa, kun käsitellyt sisällöt linkittyvät toisiinsa, ja opettaja voi omilla toimillaan tukea tätä ajattelua. Moduuliajattelun myötä opiskelija hallitsee asian kokonaisvaltaisemmin verraten yksittäisten opintojaksojen antiin (Huuki 2013, 112). Lisäksi oppiminen on “ergonomisempaa”, kun toteutustavat eri opintojaksoilla ovat toisiinsa suhteutettuja sekä vaihtelevia.

Syyslukukauden päätteeksi järjestimme koko syyslukukauden opintoja kokoavan reflektiopäivän (ks. kuvio), joka oli työpaja-tyyppinen päätös moduulille. Tässä koko moduulin yhteisessä reflektiopäivässä käsiteltiin kuluneen lukukauden sisällöllisiä asioita kokonaisuutena, sekä syksyn tapahtumia koostettiin yhdessä. Myös reflektiopäivään valitut menetelmälliset toteutustavat tukivat sisältökokonaisuutta. Reflektiopäivässä käytimme erilaisia dialogimenetelmiä ja -harjoituksia. On eduksi, mikäli yhteinen reflektointi ja arviointi tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Tämä mahdollistaa tietoisuuden paitsi siitä mitä on opittu, niin myös ajatustenvaihdon osapuolten erilaisista kokemuksista ja sen myötä parempaan lopputulokseen pääsemisen oppimisen näkökulmasta. Kokemuksemme mukaan koko kauden prosessi oli oikein hyvä päättää yhteistoiminnalliseen synteesiin.

Kehittäjäopettajan näkökulmasta parasta hankkeessa työskentelyssä oli juurikin yhteistoiminnallisuus. Yhteisopettajuus on sosiaalialan koulutuksessa jo entuudestaan tuttu toimintatapa, mutta sosiaalialan koulutuksen uuden opetussuunnitelman suunnittelutyössä on hyödynnetty nyt myös moduuliajattelua, joka hankkeessa koetun mukaan tukee niin oppijan kuin opettajankin toimintaa. Kehittäjäopettajan mukaan tarttui tutkintokoulutuksen puolelle vietäväksi uudenlaista kokonaisvaltaista ja opiskelijalähtöisempää otetta oppimisen poluilla!

hankkeen kehittäjäopettaja, lehtori Kirsi Lindlöf

projektiasiantuntija Anne Airaksinen

projektipäällikkö Antti Raekorpi

Lähde: Huuki, J. 2013. Tuotantotekniikan maisterivaiheen kehittäminen. Teoksessa M. Lampinen (toim.) Opettajan muuttuvat roolit – yhdessä yhteisölliseen opetuksen kehittämiseen. Helsinki: Aalto-yliopisto, 108–122. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/12101/isbn9789526055152.pdf?sequence=1