Uusia tuulia opinnollistamiseen

Vakasosionomi-hankkeen syksy on edennyt työntäyteisesti ja suunnitelmien mukaisesti: opiskelijat ovat ansiokkaasti jatkaneet opinnoissaan etenemistä, ja hankkeen kehittämistyössä tapahtuu nyt paljon. Yksi kehittämiskohteistamme on työn arjessa tapahtuva oppiminen, joka on liitoksissa myös aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Hankkeen opiskelijat, Liperin kunnan varhaiskasvatuksen työntekijät, suorittavat sosionomiopintojaan työn ohessa. Työelämäläheiselle toteutustavalle on näin ollen myös käytännön tarve. Olemme lähteneet vastaamaan tähän kehittämistarpeeseen opinnollistamisen keinoin.

Mitä opinnollistaminen tarkoittaa?

Opinnollistaminen on opintojen aikana tapahtuva vaihtoehtoinen oppimismenetelmä ja yksi tapa kehittää osaamista. Tavoitteena on syventää ja laajentaa jo olemassa olevaa osaamista sekä oppia uutta. (Airola, Sillanpää & Vuori 2017, 60.) Lähtöajatuksena on kouluoppimisen liittäminen käytännön työhön ja työpaikalle siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittyä osaamisessaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Oman työn näkökulma on oppimisessa vahvasti läsnä, joka tekee oppimisesta työelämälähtöistä. Opinnollistamisen työelämäläheisyys avaa mahdollisuuksia myös työssä opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen, kun osaaminen saatetaan näkyvään ja tarkasteltavaan muotoon. (Karelia-ammattikorkeakoulu 2021.)

Opinnollistaminen vaatii perustakseen huolellisesti tehdyn suunnitelman siitä, miten omaa osaamista lähdetään kehittämään suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Osaamiselle tulee asettaa tavoitteet siten, että ne ovat nimettävissä ja konkretisoitavissa työtehtäviksi, joita käytännön työssä tehdään. Tavoitteisiin tulee liittää myös tavoiteltava teoreettinen osaaminen siten, että teoreettinen tieto ja käytännön osaaminen kulkevat käsi kädessä. Tavoitteiden asettamista helpottaa se, että opintojakson tavoitteet on kerrottu mahdollisimman selkeästi. Kun opiskelija määrittelee työssä tarvittavaa osaamista ja kuvailee tehtävää käytännön työtä, hän samalla tunnistaa omaa osaamistaan sekä kehittämiskohteitaan (ks. Karelia-ammattikorkeakoulu 2021).

Opinnollistaminen prosessina

Pääpiirteissään opinnollistamisen prosessi etenee siten, että opiskelija kehittää osaamistaan asetettujen tavoitteiden suunnassa, dokumentoi ja reflektoi omaa oppimisprosessiaan, ja lopuksi osoittaa oman oppimisensa. Osaamisen osoittamisessa tulee yhdistyä käytännön työstä kertynyt kokemus, teoreettinen tietoperusta sekä oman osaamisen reflektointi (Karelia-ammattikorkeakoulu 2021). Reflektoinnin ohella oman osaamisen visualisointi ja sanoittaminen nähdään prosessissa merkityksellisinä. Dokumentointi on tärkeässä osassa, koska se auttaa opiskelijaa syventämään omaa osaamistaan (Kotimäki 2017, 65).

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan. Opiskelijan itsearvioinnin lisäksi osoitettua osaamista arvioidaan opintojakson opettajan, vertaisarvioijan/-arvioijien sekä työelämän edustajan toimesta. Hankkeessamme pilotoidaan opinnollistamista tammikuusta 2022 alkaen Karelia amk:n sekä Liperin varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Korkeakoululta ja työpaikalta vaaditaan kyvykkyyttä luoda opinnollistamiseen vaadittava teorian ja käytännön integraatio. Opiskelijan, korkeakoulun sekä työnantajan tarpeet on sovitettava yhteen. Kun tämä toteutuu, on mahdollista saavuttaa kaikkia osapuolia hyödyttävä win-win-win -tilanne. (Moisio & Mäki 2017, 35.)

projektiasiantuntija Anne Airaksinen

Lähteet:

Airola, R., Sillanpää, H. & Vuori, A. 2017. Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi – Osaamisen syventäminen opinnollistamalla. Teoksessa K. Mäki, A. Moisio & P. Aura (toim.) Kolme kulmaa opinnollistamiseen – opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä. Verkkovirta-hanke. Helsinki: Haaga-Helia, 60–62. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2020-11/hh_kolme_kulmaa_verkkoversio.pdf

Karelia-ammattikorkeakoulu. 2021. Työn opinnollistaminen – vaihtoehtoinen tapa kehittää osaamista. https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/Ty%C3%B6n-opinnollistaminen.aspx

Kotimäki, E. 2017. Vertaisarviointi työn opinnollistamisen tukena – Case OAMK. Teoksessa K. Mäki, A. Moisio & P. Aura (toim.) Kolme kulmaa opinnollistamiseen – opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä. Verkkovirta-hanke. Helsinki: Haaga-Helia, 63–66. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2020-11/hh_kolme_kulmaa_verkkoversio.pdf

Moisio, A. & Mäki, K. 2017. Opiskeleva asiantuntija vai asiantuntijatyötä tekevä opiskelija? – Työn opinnollistaminen osaamisen johtamisen tukena. Teoksessa K. Mäki, A. Moisio & P. Aura (toim.) Kolme kulmaa opinnollistamiseen – opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä. Verkkovirta-hanke. Helsinki: Haaga-Helia, 33–35. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2020-11/hh_kolme_kulmaa_verkkoversio.pdf